Η Ταυτότητα των εκπαιδευτηρίων, Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Διοικητική Δομή

Οι πολλαπλοί στόχοι των Εκπαιδευτηρίων "Αθηνά", οι υψηλές φιλοδοξίες των μαθητών τους και οι σύνθετες ανάγκες της καθημερινής σχολικής ζωής καθιστούν αναγκαία την άρτια διοικητική τους οργάνωση και λειτουργία. Επιλέχθηκε για το σκοπό αυτό ένα μοντέλο διοικητικής οργάνωσης το οποίο να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων, την επίτευξη των μορφωτικών τους στόχων και την αρμονική συνεργασία όλων των παραγόντων της σχολικής κοινότητας. Σύμφωνα με αυτό, όργανα διοίκησης είναι:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ο Διευθυντής
  • Ο Υποδιευθυντής
  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Κανονισμός

Τα Εκπαιδευτήρια "Αθηνά" δεν είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης γνώσεων αλλά παράλληλα ένα κύτταρο συλλογικής ζωής, μέσα στην οποία παρέχεται συνολική αγωγή και ο μαθητής μαθαίνει νσ ζει με δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την ύπαρξη ενός κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων, την αρμονική συλλογική ζωή και την επίτευξη των στόχων των μαθητών. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η σύνταξη καί τήρηση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Επιδιώκεται ο επακριβής καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων καθώς και η διατύπωση ξεκάθαρων κανόνων, η γνώση και τήρηση των οποίων από τους μαθητές, τους γονείς και τους συνεργάτες θα συμβάλλει στον περιορισμό της άγνοιας και των ασαφειών που υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων. Οι κανόνες που διατυπώνονται στον παρόντα Κανονισμό είτε υπαγορεύονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που η Πολιτεία έχει θεσπίσει είτε είναι αποτέλεσμα πολύχρονης εκπαιδευτικής πείρας. Ευχή και προσδοκία των Εκπαιδευτηρίων είναι η τήρηση του Κανονισμού να είναι αποτέλεσμα ενσυνείδητης και αυτόβουλης επιλογής όλων όσοι ζουν και εργάζονται ο' αυτά.

facebook contact