Η Λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων, Κανονισμός Εσωτ. Λειτουργίας

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Α. Εγγραφές

 1. Οι μαθητές που επιθυμούν την εγγραφή τους για πρώτη φορά στα Εκπαιδευτήρια, εγγράφονται με την ακόλουθη διαδικασία:
  1. Εντός του Απριλίου και σε ημερομηνία που γνωστοποιείται εγκαίρως υποβάλλεται από το γονέα ή τον κηδεμόνα στην αντίστοιχη Γραμματεία (Γυμνασίου - Λυκείου) έντυπη αίτηση προεγγραφής.
  2. Εντός του Ιουνίου τα Εκπαιδευτήρια υποχρεούνται να ενημερώσουν το γονέα ή κηδεμόνα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, γ. Στην περίπτωση της έγκρισης ο γονέας ή κηδεμόνας οφείλει εντός μιας εβδομάδας να προσέλθει στη Γραμματεία για την οριστικοποίηση της εγγραφής και τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων {υποβολή δικαιολογητικών, καταβολή μέρους των διδάκτρων κ.τ.λ).
 2. Για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια απαιτείται μόνο η υποβολή έντυπης δήλωσης συνέχισης των σπουδών. Η δήλωση υποβάλλεται στη Γραμματεία εντός του Απριλίου.
 3. Οι γονείς - κηδεμόνες δικαιούνται να ζητήσουν πριν την εγγραφή και τα Εκπαιδευτήρια υποχρεούνται να παράσχουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων.
 4. Η εγγραφή προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο εκ μέρους των μαθητών όσο και εκ μέρους των γονέων του παρόντος Κανονισμού.

Β. Εναρξη - Λήξη Μαθημάτων

 1. Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων καθορίζονται κάθε έτος από το Υπουργείο Παιδείας και η τήρηση αυτών των ημερομηνιών είναι υποχρεωτική και απαρέγκλιτη.
 2. Τα Εκπαιδευτήρια μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους για την παροχή άλλων εκπαιδευτικών, αθλητικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών (προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.τ.λ.).

Γ. Διακοπή Φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται, πριν από την απόλυση τους, στις εξής περιπτώσεις:

 1. Με αίτηση του γονέα για μετεγγραφή σε άλλο Σχολείο μετά από δική του απόφαση και πρωτοβουλία
 2. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, για λόγους αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

Δ. Ωράριο Λειτουργίας

 1. Τα Εκπαιδευτήρια ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας για κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο - Λύκειο) και για κάθε τάξη.
 2. Πέραν αυτού του ωραρίου παραμένουν σε λειτουργία μέχρι τις 2:50 μ.μ. καθημερινά για την παροχή άλλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (φροντιστηριακή διδασκαλία, αθλητικές δραστηριότητες.
 3. Οι επίσημες αργίες που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας τηρούνται υποχρεωτικά.
 4. Κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση στο πρόγραμμα λειτουργίας γνωστοποιείται εγκαίρως στους μαθητές και τους γονείς.

Ε. Μετακίνηση Μαθητών

 1. Οι μαθητές μετακινούνται προς και από τα Εκπαιδευτήρια με λεωφορεία.
 2. Κατά την εγγραφή ο γονέας ή κηδεμόνας επιλεγεί με έγγραφη δήλωση του τη διαδρομή και τη συγκεκριμένη στάση στην οποία θα επιβιβάζεται και θα αποβιβάζεται το παιδί του.
 3. Σε περίπτωση αλλαγής της στάσης πρέπει να ενημερωθεί η Γραμματεία.

ΣΤ. Δικαιολόγηση Απουσιών

 1. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών οι γονείς - κηδεμόνες είναι αναγκαίο να γνωρίζουν τα εξής:
  1. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών λόγων, αρκεί ένα ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα ή κηδεμόνα που προσκομίζεται στη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων μόνο από τον ίδιο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
  2. Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το σχολικό έτος.
  3. Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας περισσότερες από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο γονέας ή κηδεμόνας οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος που να πιστοποιεί το είδος, και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
  4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποδέχεται ή απορρίπτει τη βεβαίωση του ιατρού κατά την κρίση του.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένες οι απουσίες των μαθητών όταν:
  1. πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του Σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος, μεμονωμένες ή συνεχείς
  2. οφείλονται σε ωριαία ή ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα
  3. οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα
  4. οφείλονται σε απουσία των μαθητών από σχολική εκδήλωση
  5. οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων, απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο
 3. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μόνο όταν ο μαθητής απουσιάζει σε όλες τις διδακτικές ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου.
 4. Ειδικά για την πρώτη διδακτική ώρα είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες όταν οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (καιρικές συνθήκες, κυκλοφοριακοί λόγοι, κ.τ.λ,).
 5. Απουσίες μαθητών που αφορούν μέρος του ημερήσιου προγράμματος θεωρούνται δικαιολογημένες εφόσον υπάρχει προέγκριση της Διεύθυνσης του Σχολείου.
 6. Τα Εκπαιδευτήρια υποχρεούνται να παρέχουν υπεύθυνη, λεπτομερή και διαρκή ενημέρωση στο γονέα ή κηδεμόνα για τις πραγματοποιούμενες απουσίες των μαθητών.

Ζ. Ανεπαρκής Φοίτηση

 1. Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα, ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
 2. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης γίνεται με βάση την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.
 3. Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Η. Διαγωγή

 1. Η διαγωγή των μαθητών καθορίζεται από τη συμπεριφορά τους εντός ή εκτός του Σχολείου, όπως αυτή εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις. Αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση όλων των μαθητών η συμμόρφωση τους προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή καθώς και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος. Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.Συγκεκριμένα, η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται:
  1. "κοσμιοτάτη", όταν τηρούν απαρέγκλιτα το σχολικό κανονισμό
  2. "κοσμία", όταν τηρούν το σχολικό κανονισμό όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις
  3. "επίμεμπτη", όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση του σχολικού κανονισμού
 2. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής γίνεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων.
 3. Η διαγωγή των μαθητών, ως δεδομένο καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο αποκλειστικά σχολικής χρήσης και αναγράφεται στον τίτλο προαγωγής ή απόλυσης τους.

Θ. Δίδακτρα

 1. Η καταβολή των διδάκτρων είναι μηνιαία και γίνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.
 2. Κατά την εγγραφή του μαθητή προκαταβάλλονται τα δίδακτρα ενός μήνα καθώς και η δαπάνη μετακίνησης και βιβλίων.
 3. Το πρόγραμμα αυτό τηρείται αυστηρά καί για τυχόν ολιγοήμερη καθυστέρηση1 πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων.
 4. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων γνωστοποιείται στους γονείς και κηδεμόνες με ειδικό ενημερωτικό σημείωμα που τους αποστέλλεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

Ι. Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων

 1. Τα Εκπαιδευτήρια "Αθηνά" αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ουσιαστική επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών, για δύο κυρίως λόγους:
  1. επειδή θεωρούν αυτούς στήριγμα στο εκπαιδευτικό τους έργο
  2. επειδή ο ενημερωμένος γονέας μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά οτη μορφωτική προσπάθεια τόσο του μαθητή όσο και του Σχολείου.
 2. Για την υλοποίηοη αυτής της φιλοσοφίας τα Εκπαιδευτήρια έχουν καθιερώσει και πραγματοποιούν:
  1. Δύο (2) τακτικές συναντήσεις των διδασκόντων με τους γονείς (ανά τρίμηνο ή τετράμηνο), για την ενημέρωση τους γύρω από την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους
  2. Πρόγραμμα μηνιαίας τακτικής επικοινωνίας των γονέων με κάθε διδάσκοντα. Σύμφωνα με αυτό η τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση των γονέων. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας πραγμα-τοποιούνΓαι ξεχωριστές συναντήσεις των γονέων με τους διδάσκοντες κάθε τάξης και τμήματος
  3. Επιπλέον κάθε εκπαιδευτικός δέχεται σε συνεργασία τους γονείς των μαθητών μία ώρα κάθε εβδομάδα μέσα στο ωράριο λειτουργίας του Σχολείου. Η ώρα γνωστοποιείται στους γονείς οτην αρχή κάθε σχολικού έτους.

Η Διεύθυνση του Σχολείου δέχεται τους γονείς, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία ανεξαρτήτως προγράμματος.

ΙΑ. Υγεία Μαθητών

 1. Στα Εκπαιδευτήρια λειτουργεί χώρος παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής παρακολούθησης με όλο το απαραίτητο υγειονομικό υλικό. Εκτός αυτού συνεργάζονται με παθολόγο ιατρό; ο οποίος καλείται σε περίπτωση ανάγκης.
 2. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι γονείς - κηδεμόνες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις απαιτούμενες από το νόμο ιατρικές βεβαιώσεις, για τις οποίες ενημερώνονται από τη Γραμματεία.
 3. Εάν κάποιος μαθητής αντιμετωπίζει ένα ειδικό πρόβλημα υγείας, για το οποίο πρέπει να είναι ενήμερο το Σχολείο, ο γονέας οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση.

ΙΒ. Ψυχολογική Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 1. Η ευρύτερη αποστολή του Σχολείου να διαμορφώνει χαρακτήρες, τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας καθώς και οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές των ημερών μας έχουν καταστήσει βασική συνιστώσα της σύγχρονης εκπαίδευσης τη Συμβουλευτική σε θέματα ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα Εκπαιδευτήρια "Αθηνά", αναγνωρίζοντας αυτήν την πραγματικότητα, οργανώνουν τακτικά ημερίδες Ψυχολογικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές και τους γονείς, με τη συμμετοχή ειδικευμένων επιστημόνων του χώρου.
 2. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι:
  • να στηρίζουν και να υποβοηθούν τους μαθητές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εφηβείας
  • να ενημερώνουν τους γονείς σε θέματα ψυχολογίας του εφήβου και διαπαιδαγώγησης
  • να παρέχουν πληροφόρηση και συμβουλές σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (τάσεις στην αγορά εργασίας, Ι©δί κλίσεων και δεξιοτήτων, δυναμικά επαγγέλματα κ.τ.λ.)

ΙΓ. Υποτροφίες

 1. Τα Εκπαιδευτήρια "Αθηνά" έχουν θεσπίσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους μαθητές τους με σκοπό:
  • να επιβραβεύουν την προσπάθεια των μαθητών που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις
  • να ενισχύουν οικονομικά τους ασθενέστερους από αυτούς
  • να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος δημιουργικής άμιλλας οτο Σχολείο
 2. Ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών καθώς και οε ποιους μαθητές θα χορηγηθούν αποφασίζονται από την Επιτροπή Υποτροφιών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκπαιδευτηρίων.

ΙΔ. Εκδρομές - Μορφωτικές Επισκέψεις

 1. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και μορφωτικές επισκέψεις. Οι σκοποί αυτών των εκδρομών και επισκέψεων είναι παιδαγωγικοί, μορφωτικοί, πολιτιστικοί, ψυχαγωγικοί, αθλητικοί περιβαλλοντικοί αλλά και οικοδόμησης σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση τους είναι οι εξής:
  1. Απόφαση του αντίστοιχου Συλλόγου Διδασκόντων (Γυμνασίου ή Λυκείου) και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης. Η απόφαοη πρέπει να λαμβάνεται, αν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση της, και τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν, όταν πρόκειται για μονοήμερη. Η απόφαση του Συλλόγου πρέπει απαραιτήτως να ορίζει:
   • τον αρχηγό της εκδρομής
   • τους συνοδούς καθηγητές
   • το πρόγραμμα της εκδρομής με όλες τις λεπτομέρειες (ημερομηνία και ώρα αναχώρησης και επιστροφής, τόπος προορισμού, χώρους επίσκεψης, ξεναγήσεις, γεύματα κ.τ.λ.).
  2. Συμμετοχή στην εκδρομή ή την επίσκεψη των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης.
  3. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιτρέπει στο παιδί του να συμμετάσχει στην εκδρομή ή την επίσκεψη.
  4. Έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης και του Νομάρχη (για εκδρομές εκτός Νομού) προς τους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών ή επισκέψεων.
 2. Στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών εκδρομών ή επισκέψεων συμμετέχουν και οι μαθητές μέσω των συμβουλίων τους (πενταμελών - δεκαπενταμελών), πάντα σε συνεργασία με τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές. Οι προτάσεις των μαθητών έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτικές για τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων.

ΙΕ. Εκδηλώσεις

Τα Εκπαιδευτήρια "Αθηνά" φιλοδοξούν, πέρα από την εκπαιδευτική τους παρουσία, να έχουν μια ευρύτερη συμμετοχή και δράση στη ζωή της πόλης. Πα το σκοπό αυτό πραγματοποιούν στο αμφιθέατρο του Σχολείου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο εκδηλώσεις μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού αθλητικού, καλλιτεχνικού και οικολογικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, μπορούν να πραγματοποιούν:

 • Εκθέσεις βιβλίου
 • Τιμητικά αφιερώματα σε ανθρώπους της Τέχνης ή της Επιστήμης
 • Ομιλίες από διακεκριμένους πνευματικούς ανθρώπους
 • Εκθέσεις φωτογραφίας ή ζωγραφικής
 • Αθλητικές συναντήσεις
 • Εκδηλώσεις αφιερωμένες αε σημαντικές επετείους
 • Εκδηλώσεις αλληλεγγύης ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα
 • Μουσικές εκδηλώσεις
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Κινηματογραφικές προβολές

Οι εκδηλώσεις αποφασίζονται από το Σύλλόγο Διδασκόντων με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης τουλάχιστον δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση τους. Η προετοιμασία και η πραγματοποίηση τους ανατίθενται από το Σύλλογο Διδασκόντων σε πενταμελή ομάδα καθηγητών αποτελούμενη από το Σύμβουλο της εκδήλωσης και τέσσερα μέλη. Στην προετοιμασία των εκδηλώσεων υποχρεούνται να συμμετέχουν, εφόσον κριθεί απαραίτητο και οι μαθητές σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών.

ΙΣΤ. Μαθητικές Κοινότητες

 1. Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με τΐϊν εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν χώρο ανάπτυξης της μαθητικής πρωτοβουλίας, συμμετοχής σε συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και καλλιέργειας πνεύματος συνεργασίας, συλλογικότητας και υπευθυνότητας.
 2. Η μαθητική κοινότητα κάθε επιπέδου (Γυμνασίου - Λυκείου) αποτελεΓΤάι από το σύνολο των μαθητών που φοιτούν ο' αυτό. Εκπροσωπείται από τα πενταμελή συμβούλια των τμημάτων και τα δεκαπενταμελή συμβούλια (Γυμνασίου - Λυκείου).
 3. Οι μαθητικές κοινότητες εργάζονται για την αποδοτικότερη συνεργασία διδασκόντων - μαθητών, διαμορφώνουν απόψεις και υποβάλλουν προτάσεις στη Διεύθυνοη και στο Σύλλογο Διδασκόντων για τα προβλήματα του Σχολείου. Ειδικότερα δραστηριοποιούνται, πάντα σε συνεργασία με τους υπεύθυνους διδάσκοντες, στα εξής:
  1. στον προγραμματισμό και την οργάνωση πολιτιστικών ή αθλιττικών εκδηλώσεων
  2. στην οργάνωση των μορφωτικών επισκέψεων ή εκδρομών
  3. στην έκδοση περιοδικών
  4. στην οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και προβληματισμού
  5. στην ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής βοήθειας και συμπαράστασης
  6. στην οργάνωση εκδηλώσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών οικολογικού χαρακτήρα
  7. στην αγωγή υγείας.
 4. Η λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων καθορίζεται αναλυτικά από τον ισχύοντα κανονισμό τους;

ΙΖ. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 1. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2του Ν. 2621/98, ΦΕΚ 136τ.Α/23-6-1998).
 2. Τα Εκπαιδευτήρια συνεργάζονται στενά και αρμονικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών τόσο για τη στήριξη του παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού έργου, όσο και για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.
 3. Για την εγγραφή των γονέων και κηδεμόνων στο Σύλλογο καθώς και για τη λεπουργία του δίνονται πληροφορίες από εκπρόσωπο του καθώς και από τη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων.
facebook contact