Ειδικά Καθήκοντα μαθητών, Κανονισμός Εσωτ. Λειτουργίας

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Α. Επιμελητές

 1. Οι επιμελητές ορίζονται ανά δύο από το Σύμβουλο του τμήματος σε δεκαπενθήμερη βάοη. Η θητεία τους είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται να εκχωρούν τα καθήκοντα τους σε άλλους. Τα ονόματα των επιμελητών κάθε δεκαπενθημέρου υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος με ευθύνη του Συμβούλου του τμήματος.
 2. Τα καθήκοντα των επιμελητών είναι τα εξής:
  1. Παραμένουν στην αίθουσα στα διαλείμματα και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων των αντικειμένων που βρίσκονται σ' αυτή.
  2. Φροντίζουν για τον επαρκή αερισμό της αίθουσας.
  3. Απομακρύνουν όλους τους συμμαθητές τους από την αίθουσα στη διάρκεια του διαλείμματος και υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών,
  4. Φροντίζουν για την καθαριότητα των αιθουσών (πίνακα - σπόγγου - έδρας - δαπέδου κ.τ.λ.).
  5. Προμηθεύονται γραφική ύλη και είναι υπεύθυνοι για το εποπτικό υλικό (χάρτες - γεωμετρικά όργανα κ.τ.λ.).
  6. Ενημερώνουν αμέσως το Σύμβουλο του τμήματος για οποιοδήποτε πρόβλημα ή συμβάν που προκύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  7. Εκτελούν με προθυμία κάθε πρόσθετο έργο που τους αναθέτουν οι διδάσκοντες.

Β. Απουσιολόγοι

 1. Τα καθήκοντα των απουσιολόγών είναι Τα εξής:
  1. Παραλαμβάνουν κάθε πρωί από τη Γραμματεία το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης και τα επιστρέφουν μετά τη λήξη του προγράμματος
  2. Γνωρίζουν τη δύναμη του τμήματος και καταγράφουν τα ονόματα όλων των απόντων κάθε διδακτικής ώρας. Κάθε μαθητής που απουσιάζει από την τάξη χωρίς ειδικό σημείωμα της Γραμματείας θεωρείται απών.
  3. Στο πρώτο διάλειμμα προσκομίζουν στη Γραμματεία το Ημερήσιο Δελτίο Απόντων, το οποίο πρέπει να έχει υπογράψει ο διδάσκων της πρώτης ώρας.
  4. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιμελημένη και ακριβή συμπλήρωση όλων των στοιχείων του απουσιολογίου.
  5. Προσκομίζουν το απουσιολόγιο στον εκάστοτε διδάσκοντα στην αρχή της ώρας, ο οποίος πρέπει να το ελέγξει και να το υπογράψει, στ. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη του απουσιολογίου ώστε να αποφεύγονται η απώλεια, η φθορά ή η αλλοίωση του.
  6. Απαγορεύουν στους μαθητές να παρεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στο απουσιολόγιο και αναφέρουν αμέσως στο Σύμβουλο του τμήματος κάθε ενέργεια αυτού του είδους,
  7. Εφαρμόζουν πρόθυμα τις εντολές κάθε διδάσκοντα και επιτελούν κάθε πρόσθετο έργο. που τους ανατίθεται.
 2. Ο απουσιολόγος κάθε τμήματος και ο αναπληρωτής του ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων με βάση την επίδοση που σημείωσαν στην προηγούμενη τάξη και το ήθος τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση ρ-πό το Διευθυντή με παρόντες τους υποψηφίους
 3. Ειδικά για τα τμήματα της Α' Γυμνασίου ο απουσιολόγος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με κλήρωση για το διάστημα του πρώτου τετραμήνου.
facebook contact