Ειδικά Καθήκοντα διδασκόντων, Κανονισμός Εσωτ. Λειτουργίας

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Α. Σύμβουλος Τμήματος

Σε κάθε τμήμα Γυμνασίου και Λυκείου ορίζεται ένας διδάσκων ως Σύμβουλος του Τμήματος με αποστολή την αντιμετώπιση των διδακτικών, παιδαγωγικών και πειθαρχικών προβλημάτων των μαθητών. Ο Σύμβουλος του Τμήματος:

 • έχει την ευθύνη να παρακολουθεί ανελλιπώς την επίδοση και την πειθαρχία των μαθητών του τμήματος του συνολικά και ατομικά
 • αποτελεί το σύνδεσμο Τμήματος και Διεύθυνσης, την οποία καν ενημερώνει για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει
 • συνεργάζεται ατομικά με κάθε μαθητή σε θέματα επίδοσης, πειθαρχίας ή άλλα. με στόχο τη βοήθεια των μαθητών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους
 • καταχωρίζει τις απουσίες στο βιβλίο φοίτησης, παρακολουθεί το ούνολο των απουσιών κάθε μαθητή και ενημερώνει τους γονείς - κηδεμόνες
 • ενημερώνει τους μαθητές για τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων
 • ορίζει τους επιμελητές κάθε δεκαπενθημέρου και ελέγχει τη συνεπή; εκτέλεση των καθηκόντων τους
 • είναι υπεύθυνος για κάθε πολιτιστική ή κοινωνική δραστηριότητα του Τμήματος και συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο του.

Β. Εφημερεύων

Οι εφημερεύοντες ορίζονται από τη Διεύθυνση σε εβδομαδιαία βάση και τα καθήκοντα τους είναι τα ακόλουθα:

 1. Επιτηρούν την τάξη και την πειθαρχία των μαθητών στη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 2. Επεμβαίνουν δραστικά σε κάθε περίπτωση άπρεπης ή βίαιης συμπεριφοράς
 3. Φροντίζουν για την αποφυγή ατυχημάτων
 4. Ελέγχουν την εκκένωση των αιθουσών στα διαλείμματα
 5. Επιβεβαιώνουν την παρουσία των επιμελητών στην αίθουσα
 6. Φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στις αίθουσες μετά το διάλειμμα.

Γ. Σύμβουλος Εκδηλώσεων

0 Σύμβουλος εκδηλώσεων ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων για συγκεκριμένη εκδήλωση και είναι υπεύθυνος για την επιτυχή πραγματοποίηση της. Ειδικότερα:

 • φροντίζει για την άρτια προετοιμασία της εκδήλωσης
 • διαμορφώνει το πρόγραμμα της και συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο φορέα
 • προμηθεύεται τον απαιτούμενο για την εκδήλωση εξοπλισμό
 • συνεργάζεται, εάν το κρίνει απαραίτητο, με τα δεκαπενταμελή Συμβούλια των μαθητών

Δ. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης

0 υπεύθυνος της βιβλιοθήκης ορίζεται από τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της. Ειδικότερα:

 • φροντίζει για την καταχώριση των βιβλίων στις καρτέλες
 • προτείνει νέες εκδόσεις για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης
 • οργανώνει το δανειστικό τμήμα της και υποδεικνύει στους μαθητές βιβλία
 • εργάζεται για την προώθηση της βιβλιοφιλίας μεταξύ των μαθητών
 • φροντίζει για την εξασφάλιση ησυχίας, και γενικότερα κλίματος μελέτης στο χώρο της βιβλιοθήκης

Ε. Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Για κάθε Εργαστήριο {Φυσικής - Χημείας - Βιολογίας - Τεχνολογίας - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) ορίζεται από τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ως υπεύθυνος ένας εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας. Ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου:

 • φροντίζει για την καταγραφή• σε ειδικό βιβλίο όλου του εξοπλισμού και των υλικών του Εργαστηρίου
 • είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
 • προτείνει την αγορά κάθε νέας συσκευής ή υλικού
 • φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε φθοράς ή βλάβης που συμβαίνει στο Εργαστήριο
 • συνεργάζεται με όλους τους εκπαιδευτικούς που κάνουν χρήση του Εργαστηρίου

ΣΤ. Συντονιστής Τομέα

Σε κάθε τομέα μαθημάτων (Φιλολογικό, Μαθηματικό, Φυσικών Επιστημών, Ξένων Γλωσσών, Φυσικής Αγωγής), ορίζεται από τη Διεύθυνση ένας εκπαιδευτικός με την απαιτούμενη εμπειρία ως Συντονιστής σε θέματα επιστημονικά, διδακτικά και παιδαγωγικά. Ειδικότερα ο Συντονιστής:

 • βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλους τους διδάσκοντες του Τομέα και προΐσταται των εβδομαδιαίων συναντήσεων μαζί τους
 • συντονίζει σε εβδομαδιαία βάση την πορεία της διδακτέας ύλης σύμφωνα με το. Αναλυτικό Πρόγραμμα
 • σχεδιάζει και ελέγχει την έκδοση υποστηρικτικού διδακτικού υλικού
 • προτείνει την αναγκαία βιβλιογραφική υποστήριξη για κάθε μάθημα του Τομέα και για κάθε τάξη
 • συνεργάζεται με τον αντίστοιχο Σχολικό Σύμβουλο και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (Π.Ι. - ΚΕΕ) και διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης των διδασκόντων, στα οποία η συμμετοχή των διδασκόντων είναι υποχρεωτική
 • αξιολογεί το διδακτικό έργο του Τομέα και εισηγείται καινοτομίες και παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία
 • φροντίζει για την εξασφάλιση της συνέχειας και της συνοχής της διδακτέας ύλης στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος
 • εισηγείται την πρόσθετη διδακτική στήριξη τμημάτων ή μαθητών
 • επιλαμβάνεται όλων των προβλημάτων της καθημερινής διδακτικής πράξης.

Ζ. Συμβούλιο Τομέα

Το Συμβούλιο Τομέα συγκροτείται από όλους τους διδάσκοντες του Τομέα και συνεδριάζει κάθε εβδομάδα με την ευθύνη και εποπτεία του αντίστοιχου Συντο-" νίστή. Στις συνεδριάσεις αυτές:

 • αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο της εβδομάδας και προγραμματίζεται αυτό της επόμενης
 • προγραμματίζονται τα διαγωνίσματα της επόμενης εβδομάδας και η εξεταστέα ύλη τους
 • συζητείται κάθε πρόβλημα ή,.θέμα διδακτικού, ή επιστημονικού χαρακτήρα
facebook contact