Διοικητική Οργάνωση, Κανονισμός Εσωτ. Λειτουργίας

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο των Εκπαιδευτηρίων και αποφασίζει για όλα τα εκπαιδευτικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους.

Β. Διευθυντής

  1. Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυν-οης (ή του Γραφείου) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία, όπως περιγράφεται από το Κεφ. Α εδ. β. της Υ.Α. 6492/11-1-1983. Σύμφωνα με αυτή ο Διευθυντής εκπροσωπεί το Σχολείο σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις του, παραμένει στα Εκπαιδευτήρια όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Διδασκόντων..

Γ. Υποδιευθυντής

  1. Ο Υποδιευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης (ή του Γραφείου) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. 0 Υποδιευθυντής εκτός από τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες αναπληρώνει το Διευθυντή όταν αυτός απουσιάζει ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του.

Δ. Σύλλογος Διδασκόντων

Οι διδάσκοντες όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στα Εκπαιδευτήρια με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε κάθε επίπεδο (Γυμνάσιο - Λύκειο). Ο Σύλλογος Διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Α εδ. α της Υ.Α. 6492/11 -1 -1983:

  1. αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του σχολικού έτους, με βάση τα στοιχεία και τη βαθμολογία (γραπτή και προφορική), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου
  2. επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και αποφασίζει στο τέλος του έτους για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους, αιτιολογώντας τις αποφάσεις του με συγκεκριμένα και επαρκή στοιχεία γ. αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, μορφωτικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδηλώσεων κάθε είδους
facebook contact